Pracownicy Instytutu Biologii Środowiska publikują regularnie (średnio 200 artykułów w roku) w czasopismach z listy JCR. Listy publikacji pracowników znajdują się na stronach poszczególnych zakładów i pracowni (Struktura). Informacje o najnowszych artykułach opublikowanych w prestiżowych czasopismach można znaleźć w Aktualnościach.

Aktualnie realizowane projekty badawcze kierowane przez pracowników Instytutu:

KierownikŹródło finansowaniaTyp konkursuNumerTytułCzas realizacji
Bogdziewicz MichałNCNUWERTURA018/28/U/NZ8/00003EXPMAST: Eksperymentalne testy mechanizmów kreujących
między-roczną zmienność w reprodukcji drzew
2018-2020
Bogdziewicz MichałNCNSONATINA2017/24/C/NZ8/00151Rola fenologii kwitnienia, efektywności zapylania i zasobów w kształtowaniu produkcji nasion u drzew charakteryzujących się występowaniem lat nasiennych2017-2020
Bogdziewicz MichałNCNPRELUDIUM2015/17/N/NZ8/01565Drapieżnictwo rzekome w zoochorii: w jaki sposób pojawienie się obcego gatunku wpływa na interakcje pomiędzy rodzimą rośliną a gryzoniami roznoszącymi jej nasiona?2015-2018
Bogdziewicz MichałNatural Environment Research Council (NERC)
UKNE/S007857/1MAST-NET: lata nasienne w świetle zmian klimatycznych
2018-2020
Brzozowski MichałMNiSWDiamentowy GrantDI2015 017045Odbudowa populacji zagrożonego gatunku ramienicy Lychnothamnus barbatus w świetle zmian klimatycznych
2016-2020
Cerbin SławomirNCNHARMONIA2015/18/M/NZ8/00119Wpływ globalnego ocieplenia i eutrofizacji na emisję metanu i jego znaczenie w sieci troficznej jezior2016-2019
Dabert JacekNCNOPUS2014/13/B/NZ8/04679Molekularna filogeneza wyższych taksonów roztoczy z rzędu Prostigmata (Actinotrichida)2015-2018
Dziuba MarcinNCNPRELUDIUM2015/17/N/NZ8/01570Efekty globalnego ocieplenia: Możliwości adaptacyjne kompleksu Daphnia longispina do funkcjonowania w podwyższonej temperaturze2016-2019
Frątczak AgataNCNSONATA2011/03/D/NZ7/06224Alergeny bylicy (Artemisia sp.): wykrywanie, lokalizacja i ocena ilościowa w ujęciu molekularnym, środowiskowym i taksonomicznym2012-2018
Głowska ElizaNCNSONATA2015/19/D/NZ8/00191Wolbachia – roztocze dutkowe – ptaki: trójstronny model do badania ewolucji endosymbiontów2016-2019
Górzyńska KarolinaNCNSONATA2014/13/D/NZ8/02420Hiperpasożytniczy grzyb Bionectria epichloe jako nowy element symbiozy pomiędzy trawami a endofitami: ekologiczna analiza nowych zależności2015-2018
Herdegen-Radwan MagdalenaNCNOPUS2014/15/B/NZ8/00222Wpływ indukowanych mutacji oraz chowu wsobnego na cechy osobowości głupika2015-2018
Herdegen-Radwan MagdalenaNCNOPUS2017/27/B/NZ8/00028Rola uczenia asocjacyjnego w powstawaniu preferencji płciowych u gupika2018-2021
Kolicka MałgorzataNCNPRELUDIUM2015/17/N/NZ8/01568Brzuchorzęski (Gastrotricha) palmiarni jako model do badań nad zmiennością fenotypową i różnorodnością kryptyczną 2015-2019
Kolicka MałgorzataMNiSWDiamentowy GrantDI2014 013844Różnorodność i związki filogenetyczne brzuchorzęsków (Gastrotricha) na przedpolu arktycznych lodowców- konsekwencja zmian klimatu2015-2018
Konczal MateuszNCNFUGA2016/20/S/NZ8/00208Hipoteza Czerwonej Królowej a ewolucja molekularna pasożytów – badania na przykładzie gatunków z rodzaju Gyrodactylus2016-2019
Kowalski KrzysztofNCNPRELUDIUM2015/17/N/NZ8/01567Funkcja i skład jadu rzęsorka rzeczka Neomys fodiens2016-2018
Kuczyński LechosławNCNOPUS2018/29/B/NZ8/00066Konsekwencje korzystania z informacji socjalnej na poziomie
populacyjnym: podejście semi-eksperymentalne
2019-2022
Laska AlicjaNCNPRELUDIUM2017/27/N/NZ8/00305Kompromisy ewolucyjne w procesie specjalizacji żywicielskiej na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella2018-2020
Linhart PavelNCNPOLONEZ2015/19/P/NZ8/02507Evolution of identity signaling in vocalization2017-2018
Łukasiewcz AleksandraNCNPRELUDIUM2016/23/N/NZ8/00287Wpływ jakości środowiska na natężenie konflikt międzypłciowego2017-2019
Mahamoud Issa MathieuNCNPRELUDIUM2017/27/N/NZ8/01554Funkcje i mechanizmy koordynacji duetów i chórów w komunikacji chwastówki ubogiej2018-2021
Majer Agnieszka NCNETIUDA2018/28/T/NZ8/00060Mechanizmy dyspersji roślinożernych roztoczy z rodziny Eriophyidae2018-2019
Migalska MagdalenaNCNETIUDA2017/24/T/NZ8/00088Liczba kopii genów MHC i wielkość repertuaru TCR u nornicy rudej: zmienność, selekcja i hipoteza optymalności.
2017-2018
Osiejuk TomaszNCNOPUS2015/17/B/NZ8/02347Rozpoznawanie indywidualne i podsłuchiwanie interakcji socjalnych u duetującego gatunku ptaka tropikalnego2016-2019
Ostrowska MartaNCNPRELUDIUM2016/21/N/NZ8/01023Identyfikacja mikro- i makroczynników siedliskowych determinujących
pionowe rozmieszczenie niesporczaków w lasach strefy umiarkowanej
2017-2019
Pełechaty Mariusz NCNOPUS 122016/23/B/NZ8/00635Rola roślinności wodnej w wiązaniu węgla i jego depozycji w osadzie dennym: analiza porównawcza roślinności ramienicowej i naczyniowej2017-2020
Przesmycka KarolinaNCNPRELUDIUM2017/25/N/NZ8/00296Czy atrakcyjne samce gupików mają więcej wnuków? Testowanie kluczowych hipotez doboru płciowego


2018-2020
Radwan JacekNCNOPUS2017/27/B/NZ8/0007Badanie wpływu doboru płciowego na zmienność genetyczną z zastosowaniem ewolucji eksperymentalnej i sekwencjonowania genomów2018-2021
Radwan JacekNCNMAESTRO2013/08/A/NZ8/00153Ewolucja liczby kopii genów MHC: test hipotezy optymalności i analiza mechanizmów alternatywnych2013-2018
Ręk PawełNCNSONATA BIS2015/18/E/NZ8/00477Funkcje i mechanizmy koordynacji akustycznej i wizualnej w sygnalizacji zwierząt2016-2021
Skoracka AnnaNCNOPUS2016/21/B/NZ8/00786
Ewolucja specjalizacji i dyspersji w dwukierunkowym eksperymencie selekcyjnym na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella2017-2020
Skoracki MaciejNCNOPUS2014/15/B/NZ8/00208Roztocze Acariformes (Acari: Acariformes) permanentnie pasożytujące na kręgowcach stałocieplnych w regionie Afryki Subsaharyjskiej i na Madagaskarze: geneza fauny, filogeneza i wzajemne relacje w układzie pasożyt-żywiciel2015-2018
Trocha Lidia Katarzyna NCNSONATA BIS2017/26/E/NZ8/00057Odpowiedź zbiorowisk grzybów saprotroficznych i mykoryzowych na długoterminowe nawożenie azotem2018-2021
Wachowiak WitoldNCNOPUS2015/19/B/NZ9/00024Genomika środowiskowa czterech gatunków sosen (rodzaj Pinus) w Europie2016-2019
Wachowiak WitoldNCNOPUSUMO-2017/27/B/NZ9/00159Rewizja wzorów migracji-selekcji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)
z wykorzystaniem nowatorskich podejść genomicznych
2018-2021
Wróbel Aleksandra NCNPRELUDIUM2015/17/N/NZ9/00946Efekt Janzena-Connella u rodzimych i inwazyjnych gatunków drzew: czy imigranci mają przewagę?2016-2018
Zmudziński Mateusz Systematics Research Fund (SRF)The Systematics AssociationUnveiling extinct mite meioworlds: fossil Prostigmata (Arachnida:
Acariformes) diversity in Baltic amber
2018-2019
Zmudziński MateuszMNiSWDiamentowy GrantDI2017 002547Różnorodność eoceńskich roztoczy z rzędu Trombidiformes (Arachnida:
Acariformes) w bursztynie bałtyckim i ich związki biogeograficzne ze
współczesną akarofauną w kontekście dynamicznych zmian środowiska
naturalnego kenozoiku
2018-2021
Zwolak RafałNCNOPUS2014/15/B/NZ8/00213Czy osobowości mają znaczenie? Wpływ międzyosobniczych różnic w żerowaniu na rozsiewanie nasion przez gryzonie2015-2018