BIO- Biologia; OS- Ochrona Środowiska; OP- Ochrona Przyrody i Edukacja przyrodniczo-leśna; NB- Nauczanie Przyrody, Nauczanie Biologii; BT- Biotechnologia; BIN- Bioinformatyka
Temat pracy magisterskiejKierunek studiówNazwisko i imię opiekunaNazwa Zakładu
Taksonomia i filogeneza motyli z wybranych rodzajówBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Filogeografia monofagicznych motyli oraz ich żywicieli (drzew i krzewów)BIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Nekrofagi drobnych ssaków i ptakówBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Owady gniazd ptaków i ssakówBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Wybiorczość pokarmowa motyli dziennychBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Izolacja przestrzenna, metapopulacje motyli dziennych, genetyka populacyjnaBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Pasożyty drobnych ssaków, nietoperzy oraz ptaków (pchły, wszy, wszoły)BIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Analiza zgromadzonych zbiorów owadów pasożytniczych (pchły, wszy, wszoły)BIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Motyle wybranych terenów chronionych (rezerwaty, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne itp.)OSBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Morfologia stadiów larwalnych i poczwarek wybranych gatunków motyliBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Sensille czuciowe na czułkach i ssawkach motyliBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Preferencje pokarmowe motyli dziennychBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Opracowania taksonomiczne wybranych rodzin motyli w MozambikuBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Motyle jako element ozdobny w naszym otoczeniuBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Wycena wartości ekonomicznej środowiska przyrodniczego określonej jednostki przestrzennej (gmina, miasto, dzielnica)BIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Identyfikacja i wycena usług ekosystemów określonej jednostki przestrzennej (gmina, miasto, dzielnica)BIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Zielona infrastruktura wybranego miasta jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczegoBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Gospodarka odpadowa wybranego miasta – stan obecny i możliwości optymalizacji ekonomiczno-ekologicznejBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Budżet obywatelski jako narzędzie ochrony środowiska i wdrażania postulatów rozwoju zrównoważonegoBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Możliwości zabezpieczenia potrzeb energetycznych mieszkańców wybranej jednostki przestrzennej (gmina, powiat) ze źródeł OZEBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Program ochrony środowiska jako narzędzie zarządzania strategicznego w wybranej jednostce przestrzennej (gmina, powiat, województwo)BIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Rola lidera (przywódcy) w kreowaniu wzorców i zmianie postaw społeczeństwa w kierunku postulatów trwałego i zrównoważonego rozwoju (na wybranych przykładach liderów z obszaru gospodarczego, administracyjnego i trzeciego sektora)BIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Symbioza przemysłu jako instrument ograniczania presji systemu społeczno-gospodarczego na środowisko przyrodnicze na wybranych przykładachBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Ważki Wielkopolskiego Parku Narodowego – obraz zmian antropogenicznych i naturalnychBIO, OSBernad RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Chronione gatunki ważek na terenie Poznania (jeden gatunek) – zasobność populacji, wybiórczość siedliskowa, desygnacja obiektów szczególnej troskiBIO, OSBernad RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Analiza stanu zachowania ważek z rodziny Gomphidae w wybranym cieku lub jego fragmencieBIO, OSBernad RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Detekcja poszczególnych gatunków/taksonów w drzewostanach wielogatunkowych z użyciem danych ze skaningu laserowegoBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Wpływ zmian klimatu na termin rozpoczynania się okresu wegetacyjnegoBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Metody uczenia maszynowego w szacowaniu satelitarnych wskaźników roślinnych w dniach z częściowym zachmurzeniemBIO, OS, BINBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Wieloletnie zmiany użytkowania terenu w kontekście różnych form ochrony - analiza obrazów satelitarnychBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Modelowanie potencjalnych zasięgów występowania wybranych gatunków roślinBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Automatyczne wykrywanie drzewostanów brzozowych/pojedynczych drzew na zdjęciach lotniczych i/lub satelitarnych w celu wyznaczenia stref wysokiego zagrożenia alergenami ziaren pyłku brzozyBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Różnorodność chwastów segetalnych wybranej wsi, gminy, itp.BIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Flora roślin naczyniowych wybranej wsi, miasta, gminy, itp.BIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Flora roślin naczyniowych grodzisk/zamków/cmentarzy/parków wybranych regionów PolskiBIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Zasoby, warunki występowania i ochrona populacji wybranej rośliny ginącej w Polsce (Wielkopolsce)BIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Flora roślin naczyniowych wybranych siedlisk Wielkopolskiego Parku NarodowegoBIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Rozmieszczenie i ekspansja obcych gatunków roślin w wybranych regionach PolskiBIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Różnorodność chwastów segetalnych wybranej wsi, gminy, itp.OSCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Zasoby, warunki występowania i ochrona populacji wybranej rośliny ginącej w Polsce (Wielkopolsce)OSCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Flora roślin naczyniowych wybranych siedlisk Wielkopolskiego Parku NarodowegoOSCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Rozmieszczenie i ekspansja obcych gatunków roślin w wybranych regionach PolskiOSCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Struktura i dynamika zooplanktonu w podgrzanych jeziorach konińskichOS, BIOL.Cerbin SławomirZakład Hydrobiologii
Dynamika warunków występowania oraz zasobów gatunków zagrożonych we wschodniej Wielkopolsce lub w innym regionie (kontynuacja pracy licencjackiej)BIOChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Flora roślin naczyniowych (obszar miasta, gminy, kompleksu leśnego, itp.)BIOChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Warunki występowania wybranej grupy gatunków inwazyjnych (obszar miasta, gminy, kompleksu leśnego, itp.)BIOChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Chwasty segetalne i zachwaszczenie upraw wskazanego obszaru (kontynuacja pracy licencjackiej)BIOChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Dynamika warunków występowania oraz zasobów gatunków zagrożonych we wschodniej Wielkopolsce lub w innym regionie (kontynuacja pracy licencjackiej)OSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Monitoring porealizacyjny reintrodukowanych populacji selerów błotnych Apium repens/OSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Warunki występowania wybranej grupy gatunków inwazyjnych (obszar miasta, gminy, kompleksu leśnego, itp.)OSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Analiza przebiegu (historii) postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, np. eksploatacji węgla brunatnego ze złoża Ościsłowo lub na innym przykładzieOSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Chwasty segetalne i zachwaszczenie upraw wskazanego obszaru (kontynuacja pracy licencjackiej)OSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Osady denne zbiornika Rusałka jako źródło fosforu dla toni wodnejBIO, OSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Ocena wpływu zabiegów inaktywacji fosforu na jakość wód jeziornychBIO, OSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Gradienty środowiskowe w głębokich jeziorach ramienicowychBIO, OSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Gradienty środowiskowe w rzekach włosienicznikowychBIO, OSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Wzorce rozmieszczenia ramienic w różnych typach ekosystemów wodnych i torfowiskowychBIOLGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Ślimaki wodne okolic kampusu Morasko (lub najbliższej okolicy zamieszkania studenta) BIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Czynniki warunkujące wyjście z anabiozy u przedstawicieli dużych skrzelonogów - przekopnicy, dziobosznika i małżynkiBIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Wpływ form użytkowania zlewni na hydrochemiczne parametry wód drobnych zbiorników WielkopolskiOSJoniak TomaszZakład Ochrony Wód
Zmiany stanu ekologicznego Różanego Potoku w aspekcie wielkości zasilania w wodę i antropopresjiOSJoniak TomaszZakład Ochrony Wód
Zagrożenia dla zdrowia ludzi wynikające z bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z nietoperzamiBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Choroby zagrażające populacjom różnych gatunków nietoperzy na świecieOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Wybiórczość siedliskowa niesporczaków w Słowińskim Parku NarodowymBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Zróżnicowanie międzypopulacyjne antarktycznych niesporczakówBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Lotnisko Ławica jako potencjalne źródło gatunków inwazyjnychOSKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Stan ekologiczny rzeki na podstawie indeksu bentosowego MMIOSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Stan ekologiczny rzeki na podstawie zespołu ryb - indeks EFIOSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Wpływ historii demograficznej na ilość szkodliwych mutacji w populacjiBIN, BIOKonczal MateuszPracownia Biologii Ewolucyjnej
Struktura jakościowa i ilościowa zbiorowisk fitoplanktonu wybranego jezioraBIO, OSKozak AnnaZakład Ochrony Wód
Ocena stanu ekologicznego wybranego jeziora poddanego działaniom rekultywacyjnym w oparciu o multimetriks fitoplanktonowy (PMPL)BIO, OSKozak AnnaZakład Ochrony Wód
Wartość bioindykacyjna fitoplanktonu na przykładzie wybranych zbiorników wodnychBIO, OSKozak AnnaZakład Ochrony Wód
Ślimaki lądowe okolic kampusu Morasko (lub najbliższej okolicy zamieszkania studenta) BIO, OSKsiążkiewicz-Parulska ZofiaZakład Zoologii Ogólnej
Wpływ temperatury na szybkość wybudzania poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana ze stanu hibernacji BIO, OSKsiążkiewicz-Parulska ZofiaZakład Zoologii Ogólnej
Porównanie preferencji mikrosiedliskowych osobników młodych i dorosłych poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana latem i zimąBIO, OSKsiążkiewicz-Parulska ZofiaZakład Zoologii Ogólnej
Czynniki warunkujące występowanie gatunków rzadkich zooplanktonu różnych typów drobnych zbiorników wodnychBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Gatunki inwazyjne zooplanktonu w zbiornikach wodnych WielkopolskiBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Zooplankton stawu w aspekcie mikrosiedliskBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Wybiórczość siedliskowa zooplanktonu drobnych zbiorników wodnychBIOKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Zooplankton jako wskaźnik przekształceń antropogenicznych płytkich zbiorników wodnychOSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Typy rozmieszczenia zooplanktonu w relacji do heterogenii siedliskaBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Anomalie morfologiczne Haplophilus subterraneus (Chilopoda: Geophilomorpha) w populacji wrocławskiej gatunku w roku 2019.BO,OSLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Nowe przypadki anomalii morfologicznych pareczników (Chilopoda) z terenu Polski.BO,OSLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Zgrupowanie pareczników (Chilopoda) północnej części Poznania. Analiza porównawcza wyników badań po upływie dwudziestu lat.BO,OSLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Zgrupowanie pareczników (Chilopoda) południowej części Poznania. Analiza porównawcza wyników badań po upływie dwudziestu lat.BO,OSLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Pareczniki (Chilopoda) środowisk synantropijnych. Studium na przykładzie wybranego miasta w Polsce.BO,OSLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Struktura gatunkowa Chilopoda w wybranych szklarniach polskich.BO,OSLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Pareczniki (Chilopoda) środowisk synantropijnych Studium miejskieBIO, OSLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Lokalny system zarządzania i aktualizacji informacji naukowej dla wybranej grupy organizmów żywychBIOMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Konstrukcja wzorca i wdrożenie modułowej strony internetowej dla ogólnej charakterystyki wybranej grupy roztoczy (Acari) – diagnostyka, ekologia i bioróżnorodnośćOSMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Projektowanie i implementacja aplikacji sieciowych typu "citizen science" dla badań nad bioróżnorodnościąBIOMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Konstrukcja bazy danych o występowaniu wybranej grupy bezkręgowców w PolsceOSMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Strzyżak sarni (Lipoptena cervi) - potencjalny wektor chorób odzwierzęcych o etiologii bakteryjnejBIOMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Występowanie kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Ixodida: Amblyommidae) w WielkoplsceBIO, OPMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Infestacja jeża zachodniego Erinaceus europeus przez pchły w warunkach ekosystemów leśnych Puszczy ZielonkiBIOMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Lis jako rezerwuar zoonotycznych pierwotniaków z rodzaju Babesia przenoszonych
przez kleszcze właściwe Ixodina
BIO, OPMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Występowanie kleszcza gołębiego, Argas reflexus (Argasidae) i związane z tym zagrożenia dla mieszkańców PoznaniaBIOMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Ogród botaniczny jak miejsce występowania kleszczy i ich żywicieliBIO, OPMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Występowanie zakażeń Borrelia spp. wśród kleszczy Ixodes ricinus na terenie ogrodu
botanicznego; ocena ryzyka nabycia boreliozy
BIO, OPMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Ocena funkcjonalności sieci zadrzewień pasowych w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego na potrzeby świadczeń ekosystemówBIO, OSNowak MaciejWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Mechowce (Acari: Oribatida) SpitsbergenuBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Mechowce GrenlandiiBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Nowe gatunki mechowców z różnych części świataBIOOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Duże ośrodki miejskie jako wyspy bioróżnorodności dla drobnych bezkręgowców na przykładzie mechowcówBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Roślinność czystowodnego jeziora podlegającego ochronie (Wielkopolski PN) i jej zmiany w czasie a stan jakości wódBIO, OSPełechaty MariuszZakład Hydrobiologii
Kompleksowe opracowanie fauny chrząszczy lądowych i wodnych z wybranych rejonów PolskiBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Kompleksowe opracowanie fauny pluskwiaków lądowych i wodnych z wybranych rejonów PolskiBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Biologia i ekologia wybranych grup chrząszczyBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Biologia i ekologia wybranych grup pluskwiakówBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona bioróżnorodności wybranych grup chrząszczy związanymi z obszarami „Natura 2000”OSPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona bioróżnorodności wybranych grup pluskwiaków związanymi z obszarami „Natura 2000”OSPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Czy makroglony są dobrymi wskaźnikami dla stanu ekologicznego wód płynących Polski - analiza SWOTBIO, OSRybak AndrzejZakład Hydrobiologii
Wpływ "green tides" makroglonów z rodzaju Ulva (Ulvaceae, Chlorophyta) na faune morskąBIO, OSRybak AndrzejZakład Hydrobiologii
Zespoły małych ssaków Poznania i okolic (odłowy w terenie)BIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Dieta ryjówkowatych współbytujących w środowiskach nizinnychBIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Dieta ryjówkowatych współbytujących w środowiskach górskichBIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Dieta ryjówkowatych współbytujących w środowiskach nadmorskichBIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Zespoły małych ssaków terenów chronionych Poznania i okolic (odłowy w terenie)OSRychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Ocena stanu ekologicznego Jeziora Strzeszyńskiego podczas jego rekultywacjiOSSzeląg-Wasielewska ElżbietaZakład Ochrony Wód
Zmiany fitoplanktonu Jeziora Strzeszyńskiego w okresie wiosennymBIOSzeląg-Wasielewska ElżbietaZakład Ochrony Wód
Zmienność morfologiczna niełupek Senecio rivularisBIOSzkudlarz PiotrZakład Taksonomii Roślin
Zmienność morfologiczna niełupek wybranych gatunków z rodzaju SonchusBIOSzkudlarz PiotrZakład Taksonomii Roślin
Zastosowanie numerycznych metod opisu kształtu komórek w badaniach taksonomicznych w rodzaju EricaBIOSzkudlarz PiotrZakład Taksonomii Roślin
Struktura jakościowa i ilościowa zgrupowań pająków wybranych środowisk Wielkopolskiego Parku NarodowegoBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Właściwości biochemiczne nici pająka Linothele fallax i Linothele megatheloidesBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Zróżnicowanie gatunkowe pająków na terenie rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko wraz z otulinąBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Dynamika liczebności pająków użytku ekologicznego Olszak I i II w PoznaniuBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Pająki jako model dydaktycznyNBSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Arachnofobia wśród uczniów szkoły podstawowej i średniejNBSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Genetyka zachowawcza i genomika ewolucyjna drzew iglastychBIO, OSWachowiak WitoldPracownia Biologii Ewolucyjnej
Owady minujące liście rodzimych i obcych gatunków drzew i krzewów w Ogrodzie Botanicznym UAMBIOWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Wpływ światła na stopień spasożytowania inwazyjnego motyla Cameraria ohridellaBIOWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Różnorodność gatunkowa motyli dziennych wybranego obszaruBIO, OSWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Interakcje między owadami galasotwórczymi i innymi stawonogamiBIO, OSWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Rośliny endemiczne z obszaru Katangi w Zbiorach Przyrodniczych Wydziału Biologii UAMBIOWiland-Szymańska JustynaZakład Taksonomii Roślin
Stan i funkcjonowanie zimowych zgrupowań krukowatych ( Corvidae ) w miastach WielkopolskiBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków