BIO- Biologia; OS- Ochrona Środowiska; OP- Ochrona Przyrody i Edukacja przyrodniczo-leśna; NB- Nauczanie Przyrody, Nauczanie Biologii; BT- Biotechnologia; BIN- Bioinformatyka
Temat pracy magisterskiejKierunek studiówNazwisko i imię opiekunaNazwa Zakładu
Taksonomia i filogeneza motyli z wybranych rodzajówBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Filogeografia monofagicznych motyli oraz ich żywicieli (drzew i krzewów)BIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Nekrofagi drobnych ssaków i ptakówBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Owady gniazd ptaków i ssakówBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Wybiorczość pokarmowa motyli dziennychBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Izolacja przestrzenna, metapopulacje motyli dziennych, genetyka populacyjnaBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Pasożyty drobnych ssaków, nietoperzy oraz ptaków (pchły, wszy, wszoły)BIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Analiza zgromadzonych zbiorów owadów pasożytniczych (pchły, wszy, wszoły)BIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Motyle wybranych terenów chronionych (rezerwaty, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne itp.)OSBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Morfologia stadiów larwalnych i poczwarek wybranych gatunków motyliBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Sensille czuciowe na czułkach i ssawkach motyliBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Preferencje pokarmowe motyli dziennychBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Opracowania taksonomiczne wybranych rodzin motyli w MozambikuBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Motyle jako element ozdobny w naszym otoczeniuBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Wyzwania edukacji dla zrównoważonego rozwoju osób 50+NBBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wykorzystanie nowych narzędzi edukacyjnych w edukacji dla zrównoważonego rozwojuNBBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Program ochrony środowiska jako źródło wiedzy o środowisku i narzędzie edukacji ekologicznej (gmina, powiat, województwo)NBBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Program niskiej emisji jako instrument edukacji ekologicznej (przykład wybranej gminy)NBBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Rola lidera (przywódcy) w kreowaniu wzorców i zmianie postaw społeczeństwa w kierunku postulatów trwałego i zrównoważonego rozwoju (na wybranych przykładach liderów z obszaru gospodarczego, administracyjnego i trzeciego sektora)NBBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Zrównoważona konsumpcja jako wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa (wybrane przykłady rynków i produktów)NBBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wycena wartości ekonomicznej środowiska przyrodniczego określonej jednostki przestrzennej (gmina, miasto, dzielnica)BIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Identyfikacja i wycena usług ekosystemów określonej jednostki przestrzennej (gmina, miasto, dzielnica)BIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Zielona infrastruktura wybranego miasta jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczegoBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Gospodarka odpadowa wybranego miasta – stan obecny i możliwości optymalizacji ekonomiczno-ekologicznejBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Budżet obywatelski jako narzędzie ochrony środowiska i wdrażania postulatów rozwoju zrównoważonegoBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Możliwości zabezpieczenia potrzeb energetycznych mieszkańców wybranej jednostki przestrzennej (gmina, powiat) ze źródeł OZEBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Program ochrony środowiska jako narzędzie zarządzania strategicznego w wybranej jednostce przestrzennej (gmina, powiat, województwo)BIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Rola lidera (przywódcy) w kreowaniu wzorców i zmianie postaw społeczeństwa w kierunku postulatów trwałego i zrównoważonego rozwoju (na wybranych przykładach liderów z obszaru gospodarczego, administracyjnego i trzeciego sektora)BIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Symbioza przemysłu jako instrument ograniczania presji systemu społeczno-gospodarczego na środowisko przyrodnicze na wybranych przykładachBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Dobór i przekaz treści przyrodniczych na wybranym obszarze chronionym – ujęcie dydaktyczno-problemowe: krytyczna ocena stanu na tle możliwości, reprezentatywność przyrodnicza, dobór obiektów i treści, podejście dydaktyczne i antydydaktyczne, propozycje rozwiązań, ścisłość merytoryczna a przybliżenie dydaktyczne, formy/środki przekazuNBBernad RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Ważki Wielkopolskiego Parku Narodowego – obraz zmian antropogenicznych i naturalnychBIO, OSBernad RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Chronione gatunki ważek na terenie Poznania (jeden gatunek) – zasobność populacji, wybiórczość siedliskowa, desygnacja obiektów szczególnej troskiBIO, OSBernad RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Analiza stanu zachowania ważek z rodziny Gomphidae w wybranym cieku lub jego fragmencieBIO, OSBernad RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Detekcja poszczególnych gatunków/taksonów w drzewostanach wielogatunkowych z użyciem danych ze skaningu laserowegoBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Wpływ zmian klimatu na termin rozpoczynania się okresu wegetacyjnegoBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Metody uczenia maszynowego w szacowaniu satelitarnych wskaźników roślinnych w dniach z częściowym zachmurzeniemBIO, OS, BINBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Wieloletnie zmiany użytkowania terenu w kontekście różnych form ochrony - analiza obrazów satelitarnychBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Modelowanie potencjalnych zasięgów występowania wybranych gatunków roślinBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Automatyczne wykrywanie drzewostanów brzozowych/pojedynczych drzew na zdjęciach lotniczych i/lub satelitarnych w celu wyznaczenia stref wysokiego zagrożenia alergenami ziaren pyłku brzozyBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Flora/roślinność/szata roślinna wybranych obiektów przyrodniczychBIO, OSBrzeg AndrzejZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Różnorodność chwastów segetalnych wybranej wsi, gminy, itp.BIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Flora roślin naczyniowych wybranej wsi, miasta, gminy, itp.BIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Flora roślin naczyniowych grodzisk/zamków/cmentarzy/parków wybranych regionów PolskiBIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Flora roślin naczyniowych wybranych siedlisk Wielkopolskiego Parku NarodowegoBIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Zasoby, warunki występowania i ochrona populacji wybranej rośliny ginącej w Polsce (Wielkopolsce)BIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Rozmieszczenie i ekspansja obcych gatunków roślin w wybranych regionach PolskiBIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Zagadnienia etnobotaniczne wybranej grupy roślinBIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Flora roślin naczyniowych wybranych siedlisk Wielkopolskiego Parku NarodowegoOSCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Różnorodność chwastów segetalnych wybranej wsi, gminy, itp.OSCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Zasoby, warunki występowania i ochrona populacji wybranej rośliny ginącej w Polsce (Wielkopolsce)OSCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Rozmieszczenie i ekspansja obcych gatunków roślin w wybranych regionach PolskiOSCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w … i możliwość jej zastosowania w edukacji szkolnejNBCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Wpływ allelopatii na skuteczność obrony glonów przed wyjadaniem przez zooplanktonBIO, OSCerbin SławomirZakład Hydrobiologii
Ewolucja norm reakcji u Daphnia spp w odpowiedzi na ocieplenie klimatuBIO, OSCerbin SławomirZakład Hydrobiologii
Metan jako źródło pokarmu w sieci troficznej jeziorBIO, OSCerbin SławomirZakład Hydrobiologii
Znaczenie bakterii metanotroficznych w diecie zooplanktonuBIO, OSCerbin SławomirZakład Hydrobiologii
Struktura i dynamika zooplanktonu w podgrzanych jeziorach konińskichBIO, OSCerbin SławomirZakład Hydrobiologii
Dynamika warunków występowania oraz zasobów gatunków zagrożonych we wschodniej Wielkopolsce lub w innym regionie (kontynuacja pracy licencjackiej)BIOChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Flora roślin naczyniowych (obszar miasta, gminy, kompleksu leśnego, itp.)BIOChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Warunki występowania wybranej grupy gatunków inwazyjnych (obszar miasta, gminy, kompleksu leśnego, itp.)BIOChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Chwasty segetalne i zachwaszczenie upraw wskazanego obszaru (kontynuacja pracy licencjackiej)BIOChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Dynamika warunków występowania oraz zasobów gatunków zagrożonych we wschodniej Wielkopolsce lub w innym regionie (kontynuacja pracy licencjackiej)OSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Monitoring porealizacyjny reintrodukowanych populacji selerów błotnych Apium repensOSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Warunki występowania wybranej grupy gatunków inwazyjnych (obszar miasta, gminy, kompleksu leśnego, itp.)OSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Analiza przebiegu (historii) postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, np.eksploatacji węgla brunatnego ze złoża Ościsłowo lub na innym przykładzieOSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Chwasty segetalne i zachwaszczenie upraw wskazanego obszaru (kontynuacja pracy licencjackiej)OSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Czy Gabucinia delibata (Acariformes; Pterolichoidea) z piór ptaków krukowatych (Corvidae) jest kompleksem gatunków? Analiza danych morfologicznych i sekwencji DNABIODabert JacekZakład Morfologii Zwierząt
Osady denne zbiornika Rusałka jako źródło fosforu dla toni wodnejBIO, OSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Zmienność czasowa jakości wód Zbiornika MaltańskiegoBIO, OSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Ocena wpływu zabiegów inaktywacji fosforu na jakość wód jeziornychBIO, OSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Wpływ urbanizacji terenu na ekspresję alergenów w ziarnach pyłku bylicyBIO, OS, BTFrątczak AgataZakład Taksonomii Roślin
Zależność pomiędzy zanieczyszczeniem terenu a poziomem ekspresji alergenów w pyłku bylicyBIO, OS, BTFrątczak AgataZakład Taksonomii Roślin
Adaptacje roślin torfowiskowych w kontekście globalnego ocieplenia Eksperyment terenowy z manipulacją temperaturą i susząBIO, OSGąbka MaciejZakład Hydobiologii
Strategie wzrostu i reprodukcji klonalnych roślin wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnychBIO, OSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Gradienty środowiskowe w głębokich jeziorach ramienicowychBIO, OSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Gradienty środowiskowe w rzekach włosienicznikowychBIO, OSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Wzorce rozmieszczenia ramienic w różnych typach ekosystemów wodnych i torfowiskowychBIOGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Testowanie specyficzności żywicielskiej wybranych gatunków z rodziny Syringophilidae (Prostigmata) za pomocą narzędzi biologii molekularnejBIOGłowska ElizaZakład Morfologii Zwierząt
Ślimaki wodne okolic kampusu Morasko (lub najbliższej okolicy zamieszkania studenta) BIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Czynniki warunkujące wyjście z anabiozy u przedstawicieli dużych skrzelonogów - przekopnicy, dziobosznika i małżynkiBIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Wpływ metabolitów rdestnicy kędzierzawej na jednogatunkowe szczepy sinicBIOGołdyn RyszardZakład Ochrony Wód
Wykorzystanie ekstraktów roślinnych do ograniczania sinicowych zakwitów wodyOSGołdyn RyszardZakład Ochrony Wód
Biologia kwitnienia, rozmieszczenie i potencjał alergenny wybranych drzew w PoznaniuBIO, OSGrewling ŁukaszPracownia Aeropalinologii
Od pąków kwiatowych do dojrzałych owoców – rozmnażanie generatywne jarzębiny w reglu górnym Babiej GóryBIO, OSHoleksa JanZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Zawiązywanie pąków kwiatowych jarzębiny a obfitość owocowania i warunki pogodowe w reglu górnym Babiej GóryBIO, OSHoleksa JanZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Żerowanie dzięcioła trójpalczastego (Picoides tridactylus) w trakcie gradacji kornika drukarza jako czynnik sprzyjający odnawianiu się świerka na słabo rozłożonych kłodach świerkowych w borze górnoreglowymBIO, OSHoleksa JanZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Wykroty świerkowe jako czynnik zwiększający różnorodność mikrosiedlisk w borze górnoreglowymBIO, OSHoleksa JanZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Fenologia flory dużego miasta (teren badań: Poznań)BIOJackowiak BogdanZakład Taksonomii Roślin
Fenologia flory dużego miasta (teren badań: Poznań)OSJackowiak BogdanZakład Taksonomii Roślin
Ekologia roślin inwazyjnych i alergennychBIOJackowiak BogdanZakład Taksonomii Roślin
Ekologia roślin inwazyjnych i alergennychOSJackowiak BogdanZakład Taksonomii Roślin
Oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodniczeBIOJackowiak BogdanZakład Taksonomii Roślin
Oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodniczeOSJackowiak BogdanZakład Taksonomii Roślin
Stan ekologiczny drobnych zbiorników śródpolnych Wielkopolski w relacji do typu strefy buforowej OSJoniak TomaszZakład Ochrony Wód
Reakcje obronne wybranych gatunków ramienic i roślin wodnych na zabiegi chemicznej rekultywacji wód OSJoniak TomaszZakład Ochrony Wód
Obecność nietoperzy na terenach zurbanizowanych Sierakowskiego Parku KrajobrazowegoBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Dynamika liczebności nietoperza nocka dużego podczas zimowania w Forcie I w PoznaniuBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Występowanie nietoperza nocka dużego Myotis myotis na terenie WielkopolskiBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Współwystępowanie trzech gatunków z rodziny popielicowatych w Roztoczańskim Parku NarodowymBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Ocena efektywności metod stosowanych do wykrywania orzesznicy Muscardinus avellanariusBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Występowanie wizona amerykańskiego Neovison vison w Wielkopolskim Parku NarodowymBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Efekty reintrodukcji popielicy Glis glis w Barlinecko-Gorzowskim Parku KrajobrazowymOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Opracowanie działań przeciwdziałających wnikaniu popielicy do budynków na podstawie doświadczeń zebranych w Sierakowskim Parku KrajobrazowymOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Efekty działań ochronnych popielicy w lasach Nadleśnictwa UstkaOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Ocena efektów reintrodukcji popielicy do lasów Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza BukowaOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona nietoperza nocka dużego Myotis myotis na terenie WielkopolskiOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Rola zimowiska powstałego w ramach kompensacji przyrodniczej dla nietoperzy występujących we wschodniej części Poznania (Kobylepole)OSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Porównanie metod stosowanych do oceny występowania i stopnia zagrożenia orzesznicy Muscardinus avellanarius L. w Parku Krajobrazowym PromnoOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Efekty reintrodukcji popielicy w Szczecińskim Parku KrajobrazowymOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Wpływ natężenia ruchu drogowego na zgrupowania niesporczakówOSKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Parki miejskie jako rezerwuary różnorodności bezkręgowców - na przykładzie niesporczakówOSKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Parki miejskie jako wyspy bioróżnorodności w krajobrazie miejskimOSKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków w gradiencie wysokości npm w AndachBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Fizjologiczne podstawy kryptobiozy u niesporczakówBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Sezonowe zmiany zgrupowania niesporczaków w Rezerwacie ŻurawiniecBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Barkoding jako narzędzie w identyfikacji niesporczakówBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Sezonowe zmiany zgrupowania niesporczaków słodkowodnychBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Toksyny wątrobowców oraz ich wpływ na zgrupowania niesporczakówBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Eksperymentalne testowanie czynników wpływających na dyspersję niesporczakówBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Miasta jako „centra bioróżnorodności” dla drobnych bezkręgowcówOSKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Czynniki wpływające na różnorodność niesporczaków w parkach miejskichOSKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zgrupowania niesporczakówOSKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Dymorfizmem płciowy u niesporczaków na przykładzie rodzaju MilnesiumBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Wpływ wybranych czynników abiotycznych na wzrost endofitycznych grzybów w warunkach in vitro.BIOKarolina GórzyńskaZakład Taksonomii Roślin
Grzyby endofityczne – infekcje systemiczne czy lokalne? Lokalizacja endosymbionów w roślinie przy użyciu technik: mikroskopowej, molekularnej oraz in vitro.BIOKarolina GórzyńskaZakład Taksonomii Roślin
Antagonistyczne interakcje między grzybami.BIOKarolina GórzyńskaZakład Taksonomii Roślin
Grzyby endofityczne wykorzystywane w gospodarce (praca teoretyczna).BIO, OSKarolina GórzyńskaZakład Taksonomii Roślin
Przeżywalność i kondycja sadzonek klonu i graba na stałych powierzchniach badawczychBIOKasprowicz MarekZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Stan ekologiczny rzeki na podstawie indeksu bentosowego MMIOSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Stan ekologiczny rzeki na podstawie zespołu ryb - indeks EFIOSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Wpływ farmaceutyków z grupy benzodiazepin na behawior bezkręgowców wodnychBIO, OSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Wpływ zgrupowań kormoranów na zanieczyszczenie gleb pod koloniamiBIO, OSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Raki (Decapoda) wybranych rzek PolskiBIO, OSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Dynamika sezonowa liczebności inwazyjnej sinicy Cylindrospermopsis raciborskiiBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Występowanie zakwitów sinicowych w jeziorach o różnym typie miktycznymBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Czynniki środowiskowe sprzyjające ekspansji obcych gatunków sinicBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Ocena stanu ekologicznego wybranych rzek i jezior za pomocą wskaźników okrzemkowychBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Okrzemki - ekologia i wykorzystanie w botanice sądowejBIOKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Rzadkie i chronione gatunki okrzemek wybranych torfowiskBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Rozpoznanie toksyczności różnych szczepów sinicy Cylindrospermopsis raciborskii w obrębie jednej populacjiBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Rola transpozonów w ewolucji ubarwienia płciowego gupika Poecillia reticualtaBINKonczal MateuszPracownia Biologii Ewolucyjnej
Znaczenie horyzontalnego transferu genów u roztoczyBIN, BIOKonczal MateuszPracownia Biologii Ewolucyjnej
Wpływ historii demograficznej na ilość szkodliwych mutacji w populacjiBIN, BIOKonczal MateuszPracownia Biologii Ewolucyjnej
Ewolucja genomów gatunku z rodzaju GyrodactylusBINKonczal MateuszPracownia Biologii Ewolucyjnej
Metagenomika roztoczyBIN, BIOKonczal MateuszPracownia Biologii Ewolucyjnej
Wybiorczość środowiskowa występowania (wybranego gatunku) w różnych skalach przestrzennychBIOKosicki JakubZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Analiza przestrzennego rozmieszczenia (wybranego gatunku)BIOKosicki JakubZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Predyktywne mapowanie (wybranego gatunku)OSKosicki JakubZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Biologia i ekologia rozrodu (wybranego gatunku)BIOKosicki JakubZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Modelowanie dynamiki liczebności populacji z wykorzystaniem NetLogoBIOKosicki JakubZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Oscylacja w układzie drapieżnik-ofiara Modelowanie stochastyczne z wykorzystaniem NetLogoBIOKosicki JakubZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Rozmieszczenie mikrosiedlisk w obrębie drzew a wybór miejsca gniazdowania u dzięcioła dużego Dendrocopos major i dzięcioła średniego Dendrocoptes medius w rezerwacie Czeszewski LasOS, BIOKosiński ZiemowitZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wykorzystanie zamierających i martwych drzew przez dzięcioły Picidae w nadrzecznych lasach łęgowychOS, BIOKosiński ZiemowitZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Rola „drzew biocenotycznych” w ochronie dziuplaków pierwotnych i wtórnychOSKosiński ZiemowitZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wpływ wielkoskalowego zaburzenia lasu na rozmieszczenie i liczebność dzięcioła średniego Dendrocoptes medius w zachodniej części OSO "Dolina Środkowej Warty"OS, BIOKosiński ZiemowitZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wpływ zabiegów rekultywacyjnych na jakość wód Jeziora UzarzewskiegoOSKowalczewska-Madura KatarzynaZakład Ochrony Wód
Struktura jakościowa i ilościowa zbiorowisk fitoplanktonu wybranego jezioraBIO, OSKozak AnnaZakład Ochrony Wód
Ocena stanu ekologicznego wybranego jeziora poddanego działaniom rekultywacyjnym w oparciu o multimetriks fitoplanktonowy (PMPL)BIO, OSKozak AnnaZakład Ochrony Wód
Wartość bioindykacyjna fitoplanktonu na przykładzie wybranych zbiorników wodnychBIO, OSKozak AnnaZakład Ochrony Wód
Ślimaki lądowe okolic kampusu Morasko (lub najbliższej okolicy zamieszkania studenta) BIO, OSKsiążkiewicz-Parulska ZofiaZakład Zoologii Ogólnej
Wpływ temperatury na szybkość wybudzania poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana ze stanu hibernacji BIO, OSKsiążkiewicz-Parulska ZofiaZakład Zoologii Ogólnej
Porównanie preferencji mikrosiedliskowych osobników młodych i dorosłych poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana latem i zimą BIO, OSKsiążkiewicz-Parulska ZofiaZakład Zoologii Ogólnej
Czynniki warunkujące występowanie gatunków rzadkich zooplanktonu różnych typów drobnych zbiorników wodnychBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Gatunki inwazyjne zooplanktonu w zbiornikach wodnych WielkopolskiBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Zooplankton stawu w aspekcie mikrosiedliskBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Wybiórczość siedliskowa zooplanktonu drobnych zbiorników wodnychBIOKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Zooplankton jako wskaźnik przekształceń antropogenicznych płytkich zbiorników wodnychOSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Typy rozmieszczenia zooplanktonu w relacji do heterogenii siedliskaBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Liczebność, rozmieszczenie i wybiórczość środowiskowa [dowolnego gatunku ptaka]BIO, OSKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
[dowolny gatunek ptaka] – stan populacji, trendy liczebności, zagrożenia i propozycje działań ochronnychBIO, OSKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Rekonstrukcja trendów liczebności zagrożonych gatunkówBIO, OSKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Modelowanie wieloagentowe w ekologiiBIO, OS, BTKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Ptaki jako bioindykatory środowiskaBIO, OSKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Grzyby endofityczne rzadkich gatunków roślin w Tatrzańskim Parku Narodowym (we współpracy z Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich w Zakopanym)BIO, OS, BTLembicz MarlenaZakład Taksonomii Roślin
Endofityczne grzyby traw miejskich terenów zielonych: diagnostyka mikroskopowa i molekularnaBIO, OS, BTLembicz MarlenaZakład Taksonomii Roślin
Komunikacja w sieci rośliny klonalnejBIOLembicz MarlenaZakład Taksonomii Roślin
Anomalie morfologiczne Haplophilus subterraneus (Chilopoda: Geophilomorpha) w populacji wrocławskiej gatunku w roku 2019.BO, OS, NBLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Nowe przypadki anomalii morfologicznych pareczników (Chilopoda) z terenu Polski.BO, OS, NBLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Zgrupowanie pareczników (Chilopoda) północnej części Poznania. Analiza porównawcza wyników badań po upływie dwudziestu lat.BO, OS, NBLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Zgrupowanie pareczników (Chilopoda) południowej części Poznania. Analiza porównawcza wyników badań po upływie dwudziestu lat.BO, OS, NBLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Pareczniki (Chilopoda) środowisk synantropijnych. Studium na przykładzie wybranego miasta w Polsce.BO, OS, NBLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Struktura gatunkowa Chilopoda w wybranych szklarniach polskich.BO, OS, NBLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Roztocze z kohorty Heterostigmatina jako wskaźniki stopnia degradacji środowiskaOSMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Analiza składu pokarmu wybranych gatunków rodz. Tarsonemus (Acari: Tarsonemidae) badanego metodami molekularnymiBIOMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Diagnostyka molekularna rodzajów rodziny Tarsonemidae (Acari: Heterostigmatina) występujących w PolsceBIOMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Analiza stresu czynników antropogenicznych, jakim podlega fauna drobnych stawonogów w pobliżu ciągów komunikacyjnychOSMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Czy filogeneza podrodzaju Schaarschmidtia jest spójna z filogenezą korników?BIOMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Ocena stanu ekologicznego jezior na podstawie okrzemek peryfitonowychOSMessyasz BeataZakład Hydrobiologii
Wykluczanie się gatunków glonów w wyniku działania stresu biotycznego i abiotycznego w jeziorze eutroficznymBIOMessyasz BeataZakład Hydrobiologii
Odpowiedź na działanie czynników stresowych na poziomie okrzemek bentosowych, fitoplanktonu i zielenic nitkowatychBIOMessyasz BeataZakład Hydrobiologii
Wpływ zielenic nitkowatych na strukturę i dynamikę zbiorowisk fitosestonu rzecznegoOSMessyasz BeataZakład Hydrobiologii
Strzyżak sarni (Lipoptena cervi) - potencjalny wektor chorób odzwierzęcych o etiologii bakteryjnejBIOMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Występowanie kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Ixodida:
Amblyommidae) w Wielkoplsce
BIO, OPMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Występowanie kleszcza gołębiego, Argas reflexus (Argasidae) i związane z tym zagrożenia dla mieszkańców PoznaniaBIO, OSMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Lis jako rezerwuar zoonotycznych pierwotniaków z rodzaju Babesia przenoszonych
przez kleszcze właściwe Ixodina
BIO, OPMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Infestacja jeża zachodniego Erinaceus europeus przez pchły w warunkach ekosystemów leśnych Puszczy ZielonkiBIOMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Ogród botaniczny jako miejsce występowania kleszczy i ich żywicieliBIO, OPMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Występowanie zakażeń Borrelia spp. wśród kleszczy Ixodes ricinus na terenie ogrodu botanicznego; ocena ryzyka nabycia boreliozyBIO, OPMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Ocena funkcjonalności sieci zadrzewień pasowych w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego na potrzeby świadczeń ekosystemówBIO, OSNowak MaciejWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Duże ośrodki miejskie jako wyspy bioróżnorodności dla drobnych bezkręgowców na przykładzie mechowcówBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Roztocze z rodzaju Novonothrus AustraliiBIOOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Nietypowa budowa trichobotrium gatunku Camisia abdosensilla - ewolucja równoległa czy dowód pokrewieństwa?BIOOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Mechowce (Acari: Oribatida) SpitsbergenuBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Mechowce GrenlandiiBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Przydatność taksonomiczna cech morfologicznych stadiów młodocianych mechowców z rodzaju CrotoniaBIOOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Porównanie wybranych cech morfologicznych wybranych, szeroko rozmieszczonych gatunków mechowców w różnych regionach zoogeograficznychBIOOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Nowe gatunki mechowców z różnych części świataBIOOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Duże ośrodki miejskie jako wyspy bioróżnorodności dla drobnych bezkręgowców na przykładzie mechowcówBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Kompromis między byciem rozpoznawalnym jako gatunek i jako osobnikBIO, NEUROBIOOsiejuk TomaszZakład Ekologii Behawioralnej
Rola głosów w interakcjach agresywnych między samcami ortolana (Emberiza hortulana)BIOOsiejuk TomaszZakład Ekologii Behawioralnej
Przyczyny istnienia mikrozmienności w śpiewie ptaków o małym repertuarzeBIO, NEUROBIOOsiejuk TomaszZakład Ekologii Behawioralnej
Zastosowanie pomiaru entropii sygnałów akustycznych do badania różnorodności gatunkowej ptakówBIO, OSOsiejuk TomaszZakład Ekologii Behawioralnej
Monitoring aktywności łowieckiej jerzyków Apus apus z wykorzystaniem technik akustycznych i wideoBIO, OSOsiejuk TomaszZakład Ekologii Behawioralnej
Cechy indywidualne w śpiewie wybranych gatunków ptaków komunikujących się na duże dystanseBIO, NEUROBIOOsiejuk TomaszZakład Ekologii Behawioralnej
Czy trznadle i ortolany konkurują ze sobą o przestrzeń akustyczn?BIOOsiejuk TomaszZakład Ekologii Behawioralnej
Ocena stanu ekologicznego podlegającego ochronie jeziora makrofitowego na podstawie zbiorowiska fitoplanktonuOSPełechata AleksandraZakład Hydrobiologii
Fitoplanktonowa ocena stanu ekologicznego przeżyźnionego jeziora podlegającego ochronieOSPełechata AleksandraZakład Hydrobiologii
Oddziaływanie allelopatyczne Myriophyllum verticillatum na wybrane gatunki zielenic w warunkach in situBIOPełechata AleksandraZakład Hydrobiologii
Struktura roślinności płytkowodnego jeziora makrofitowego podlegającego ochronie i perspektywy zachowania jakości jego wódBIO, OSPełechaty MariuszZakład Hydrobiologii
Kompleksowe opracowanie fauny chrząszczy lądowych i wodnych z wybranych rejonów PolskiBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Kompleksowe opracowanie fauny pluskwiaków lądowych i wodnych z wybranych rejonów PolskiBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Biologia i ekologia wybranych grup chrząszczyBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Biologia i ekologia wybranych grup pluskwiakówBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona bioróżnorodności wybranych grup chrząszczy związanymi z obszarami „Natura 2000”OSPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona bioróżnorodności wybranych grup pluskwiaków związanymi z obszarami „Natura 2000”OSPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Wyścig zbrojeń między gospodarzami a pasożytami na przykładzie układu gupik (Poecilia reticualta) i przywra (Gyrodactylus sp) na TobagoBIORadwan JacekPracownia Biologii Ewolucyjnej
Rola doboru płciowego w adaptacji do zmian klimatuBIO, OSRadwan JacekPracownia Biologii Ewolucyjnej
Ewolucja samców-zabójców wśród roztoczy z rodziny AcaridaeBIORadwan JacekPracownia Biologii Ewolucyjnej
Zróżnicowanie genetyczne szczepów Borellia atakujących nornicę rudąBIORadwan JacekPracownia Biologii Ewolucyjnej
Preferencje siedliskowe samców derkacza (Crex crex)BIORęk PawełZakład Ekologii Behawioralnej
Analiza filogenetyczna wybranych grup ptaków w oparciu o parametry akustyczne śpiewuBIORęk PawełZakład Ekologii Behawioralnej
Szum akustyczny siedliska jako model do przewidywania parametrów sygnałów akustycznychBIORęk PawełZakład Ekologii Behawioralnej
Kooperacja naukowa w erze bibliometrii - produktywny mutualizm czy pasożytnictwo na systemie?BIORęk PawełZakład Ekologii Behawioralnej
Występowanie i zróżnicowanie pokazów wizualnych wśród ptaków duetującychBIORęk PawełZakład Ekologii Behawioralnej
Wiedza potoczna i naukowa uczniów w nauczaniu przyrodyNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Zajęcia terenowe a zmiana postaw lub postrzegania zjawisk i obiektów biologicznychNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Eksperyment jako metoda edukacji przyrodniczejNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Rola rysowania i obrazowania poznawczego w kształtowaniu pojęć przyrodniczychNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Diagnoza problemów w rozumieniu pojęć biologicznychNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wiedza uczniów na temat wybranych grup zwierząt lub typów ekosystemów / Budowa i funkcjonowanie wybranych grup zwierząt – praca badawcza związana z analizą rysunkówNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Analiza treści podręczników szkolnychNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Analiza dialogów w klasach szkolnych na lekcjach biologii i przyrody / Komunikacja między uczniem a nauczycielem na lekcjach przyrody w szkole podstawowej i biologii w gimnazjumNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Budowa i funkcjonowanie człowieka (na dowolnie wybranym układzie) – analiza odpowiedzi uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnychNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Zróżnicowanie aktywności dobowej dwóch gatunków rzęsorków, Neomys anomalus i N. fodiens w warunkach eksperymentalnych.BIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Dieta ryjówkowatych współbytujących w środowiskach nizinnychBIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Dieta ryjówkowatych współbytujących w środowiskach górskichBIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Dieta ryjówkowatych współbytujących w środowiskach nadmorskichBIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Zespoły małych ssaków Poznania i okolic (odłowy w terenie)BIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Dieta ryjówkowatych współbytujących w środowiskach nizinnychBIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Dieta ryjówkowatych współbytujących w środowiskach górskichBIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Dieta ryjówkowatych współbytujących w środowiskach nadmorskichBIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Wpływ fotoperiodu na torpor dobowy u zębiełka karliczka (Crocidura suaveolens) - testy laboratoryjneBIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Wpływ temperatury na torpor dobowy u zębiełka karliczka (Crocidura suaveolens) - testy laboratoryjneBIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Wpływ osobowości na torpor dobowy u zębiełka karliczka (Crocidura suaveolens) - testy laboratoryjneBIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Termoregulacja socjalna a torpor dobowy u zębiełka karliczka (Crocidura suaveolens) - testy laboratoryjneBIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Zróżnicowanie aktywności dobowej dwóch gatunków rzęsorków, Neomys anomalus i N. fodiens w warunkach eksperymentalnych.BIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Dominacja behawioralna ryjówki aksamitnej (Sorex araneus) nad zębiełkiem karliczkiem (Crocidura suaveolens) - testy laboratoryjneBIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Zespoły małych ssaków terenów chronionych Poznania i okolic (odłowy w terenie)OSRychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Wykorzystanie ulwy pogietej (Ulva flexuosa, Ulvaceae, Chlorophyta) jako biofiltru biogenówBIO, OSS. Rybak AndrzejZakład Hydrobiologii
Tempo akumulacji N i P przez cenobia płóczni sieciowatej (Hydrodictyon reticulatum, Hydrodictyaceae, Chloropyta)BIO, OSS. Rybak AndrzejZakład Hydrobiologii
Czynniki wpływające na efektywność dyspersji u roślinożernych roztoczyBIO, OSSkoracka AnnaPracownia Ekologii Populacyjnej
Preferencje pokarmowe u roślinożernych roztoczyBIO, OSSkoracka AnnaPracownia Ekologii Populacyjnej
Wpływ żywiciela na morfologię roślinożernych roztoczyBIO, OS, NBSkoracka AnnaPracownia Ekologii Populacyjnej
Wpływ żywiciela na zachowanie roślinożernych roztoczyBIO, OS, NBSkoracka AnnaPracownia Ekologii Populacyjnej
Mechanizmy i funkcje ubarwienia ptaków oraz innych grup zwierzątBIOSurmacki AdrianZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Biologia lęgowa bogatki (Parus major)BIOSurmacki AdrianZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Zmiany wybranych wskaźników jakości wód płynących na przykładzie Rowu ZłotnickiegoOSSzeląg-Wasielewska ElżbietaZakład Ochrony Wód
Wybrane składniki pętli mikrobiologicznej w rekultywowanym jeziorzeBIO, OSSzeląg-Wasielewska ElżbietaZakład Ochrony Wód
Dynamika sezonowa fito-i bakterioplanktonu Jeziora StrzeszyńskiegoBIOSzeląg-Wasielewska ElżbietaZakład Ochrony Wód
Zmienność morfologiczna niełupek Senecio rivularisBIOSzkudlarz PiotrZakład Taksonomii Roślin
Zmienność morfologicza niełupek wybranych gatunków z rodzaju SonchusBIOSzkudlarz PiotrZakład Taksonomii Roślin
Zastosowanie numerycznych metod opisu kształtu komórek w badaniach taksonomicznych w rodzaju EricaBIOSzkudlarz PiotrZakład Taksonomii Roślin
Fragmentacja populacji a ewolucja kulturowa na przykładzie ortolana Emberiza hortulanaBIO, OSSzymański PawełZakład Ekologii Behawioralnej
Gryzonie jako drapieżniki gniazd leśnych ptaków śpiewającychBIO, OSSzymkowiak JakubPracownia Ekologii Populacyjnej
Czynniki środowiskowe wpływające na występowanie świstunki leśnej P. sibilatrix w Wielkopolskim Parku NarodowymBIO, OSSzymkowiak JakubPracownia Ekologii Populacyjnej
Porównanie skuteczności metody transektowej, liczeń punktowych oraz metody kartograficznej w ocenie liczebności ptaków na przykładzie świstunki leśnej P. sibilatrixBIO, OSSzymkowiak JakubPracownia Ekologii Populacyjnej
Preferencje siedliskowe gąsiorka L. collurio* w krajobrazie rolniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego (*możliwość wyboru dowolnego gatunku ptaka)BIO, OSSzymkowiak JakubPracownia Ekologii Populacyjnej
Tempo śpiewu samca jako sygnał jego jakości i zaangażowania w opiekę rodzicielską u świstunki leśnej P. sibilatrixBIO, OSSzymkowiak JakubPracownia Ekologii Populacyjnej
Struktura jakościowa i ilościowa pająków ściółkowych Gorczańskiego Parku NarodowegoBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Zróżnicowanie ilościowe pająków epigeicznych w zależności od abiotycznych i biotycznych czynników środowiskowych na stanowiskach monitoringowych Gorczańskiego Parku Narodowego.BIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Dynamika sezonowa pająków kęp turzyc na terenie Białowieskiego Parku NarodowegoBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozwój i możliwości przeżycia introdukowanego pajęczaka - Stenochrus portoricensis (Schizomida) na terenie Palmiarni PoznańskiejBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Pająki Australii – nowe gatunki z rodzajów Australomisidia, Lehtinelagia i TharpynaBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Struktura jakościowa i ilościowa zgrupowań pająków wybranych środowisk Wielkopolskiego Parku NarodowegoBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Właściwości biochemiczne nici pająka Linothele fallax i Linothele megatheloidesBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Zróżnicowanie gatunkowe pająków na terenie rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko wraz z otulinąBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Dynamika liczebności pająków użytku ekologicznego Olszak I i II w PoznaniuBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Pająki jako model dydaktycznyNBSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Arachnofobia wśród uczniów szkoły podstawowej i średniejNBSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Analiza taksonomiczna wybranych rodzajów pająków krabokształtnych z kolekcji muzealnych Australii i TasmaniiBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Genomika adaptacji i historii populacji spokrewnionych gatunków sosen (rodzaj Pinus)BIO, BTWachowiak WitoldPracownia Biologii Ewolucyjnej
Zmienność genetyczna form hodowlanych żywotnika (Thuja L.)BIO, BTWachowiak WitoldPracownia Biologii Ewolucyjnej
Krzyżowanie międzygatunkowe a struktura genetyczna populacji topoli czarnej (Populus nigra L.) w Polsce.OS, BIOWachowiak WitoldPracownia Biologii Ewolucyjnej
Opracowanie nowych markerów DNA przydatnych w badaniach struktury genetycznej populacji drzew leśnychBT, BIOWachowiak WitoldPracownia Biologii Ewolucyjnej
Owady minujące liście rodzimych i obcych gatunków drzew i krzewów w Ogrodzie Botanicznym UAMBIOWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Wpływ światła na stopień spasożytowania inwazyjnego motyla Cameraria ohridellaBIOWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Różnorodność gatunkowa motyli dziennych wybranego obszaruBIO, OSWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Interakcje między owadami galasotwórczymi i innymi stawonogamiBIO, OSWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Taksonomia wybranych gatunków z rodzaju Microcos (Malvaceae) w AfryceBIOWiland-Szymańska JustynaZakład Taksonomii Roślin
Ocena stanu i zmian populacji lęgowych oknówki (Delichon urbicum) w różnych typach zabudowy miasta PoznaniaOSWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wybrane elementy biologii i ekologii lęgowej grzywacza (Columba palumbus) i sierpówki (Streptopelia decaocto) w Poznaniu - stan i zmianyBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Awifauna lęgowa Maltańskiego Klina Zieleni w Poznaniu - stan i zmianyBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Awifauna wodno-błotna wybranego fragmentu Ostoi Ptasiej Natura 2000 - Dolina Środkowej WartyOSWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Stan i zmiany liczebności populacji lęgowej zniczka (Regulus ignicapillus) wybranych fragmentów WielkopolskiBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Stan i funkcjonowanie zimowych zgrupowań krukowatych (Corvidae) w miastach WielkopolskiBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Ptaki lęgowe zróżnicowanych typów budynków w PoznaniuOSWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Awifauna lęgowa parków miejskich w Poznaniu - stan współczesny i przyczyny długoterminowych zmianBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Stan i długoterminowe zmiany awifauny wodnej miejskiego odcinka Warty w PoznaniuBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Awifauna wodno-błotna wybranych jezior/dolin rzek - kierunki zmianBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Przeżywalność i kondycja sadzonek dębu i lipy na stałych powierzchniach badawczychBIOWojterska MariaZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Liczebność i żywotność spontanicznie pojawiajacej się dendroflory w trakcie sukcesji wtórnej BIO, OSWojterska MariaZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Produkcja owoców przez czeremchę amerykańską w zależności od warunków środowiskaOSWojterska MariaZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Porównanie różnorodności bezkręgowców między siedliskami stabilnymi i zmiennymi termalnie (Comparison of invertebrate diversity between thermally stable and dynamic habitats)BIOZawierucha KrzysztofZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Bezkręgowce wystepujące w norach chomika europejskiego na stanowisku JaworBIOZiomek JoannaZakład Zoologii Systematycznej
Monitoring chomika europejskiego na Płaskowyżu GłubczyckimOSZiomek JoannaZakład Zoologii Systematycznej
Wpływ pogody na żerowanie małych ssakówBIOZwolak RafałZakład Zoologii Systematycznej
Sezonowe zmiany w liczebności małych ssakówBIOZwolak RafałZakład Zoologii Systematycznej
Wpływ gospodarki leśnej na populacje i zespoły gryzoniOSZwolak RafałZakład Zoologii Systematycznej